DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: de wederpartij van de gebruiker, handelend als privé-persoon of in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper;

Producten: kunnen ook goederen en/of diensten onder verstaan worden.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met gebruiker

2. Een koper welke eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met gebruiker heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

3. koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van gebruiker tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van gebruiker zijn geen offerte.

3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt gebruiker zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal gebruiker dit schriftelijk aan koper bekend maken.

4. Mondelinge toezeggingen verbinden gebruiker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door gebruiker worden aanvaard.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Gebruiker heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

2. Bij bestellingen (internet/mondeling/etc) is de koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens. Bij het verstrekken van foutieve of frauduleuze gegevens heeft gebruiker het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten op de koper te verhalen.

Artikel 5 Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van gebruiker gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van gebruiker en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 6 Prijzen

1. De goederen van gebruiker worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van gebruiker.

2. Voor orders kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 7 Verzending/aflevering

1. Levering geschiedt vanuit importeur, Fabrikant of vanuit Autostrada.

2. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt gebruiker de wijze van verzending. In geval gebruiker de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van gebruiker. Gebruiker draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

3. Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.

4. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5. Gebruiker is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

6. De koper is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

7. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Gebruiker op te geven opslagplaats, heeft Gebruiker het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Gebruiker gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

8. De verpakkingsmaterialen gelden als eenmalig en worden niet teruggenomen.

 Artikel 8 Leveringstermijnen

1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Gebruiker.

2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De standaard leveringstermijn is 2-7 werkdagen, mocht de leveringstermijn van de bestelde goederen langer in beslag nemen wordt de klant vooraf hiervan op de hoogte gesteld. De klant heeft dan de keuze om de bestelling te annuleren of akkoord te gaan met de nieuwe leveringstermijn.

3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat gebruiker na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij gebruiker een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

4. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens gebruiker. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

5. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een bindende termijn.

Artikel 9 Betalingen

1. Betaling dient te geschieden bij aflevering, vooruitbetaling, eenmalige incasso of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% over het openstaande bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kreditbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. De eigendom van de geleverde goederen wordt door Gebruiker uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Gebruiker de goederen aan Gebruiker ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Gebruiker of aan de door Gebruiker aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden, te betreden teneinde de goederen mee te nemen.

4. Gebruiker verschaft in overeenstemming met het gestelde onder 2 aan de koper de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Gebruiker ten behoeve van andere aanspraken die Gebruiker op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Gebruiker zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.

5. Goederen of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Gebruiker tot volledige voldoening van al wat Gebruiker van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Reclame

1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan gebruiker kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt gebruiker geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de goederen c.q. facturen als juist erkent.

2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

3. Indien een reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, heeft gebruiker het recht te hare keuze:

 • de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 • het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan Gebruiker worden afgegeven;
 • het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4. Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

6. De koper dient in voorkomend geval gebruiker onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

7. Eventuele terugzending van goederen aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Gebruiker aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door Gebruiker op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin gebruiker deze goederen aan de koper afleverde.

8. Bij bestellingen via internet van merk/model gebonden goederen dient koper zich er goed van te gewissen dat de correcte goederen besteld worden. Bij twijfel dient er bij gebruiker nagevraagd te worden over correctheid. Foutief bestelde goederen worden slechts teruggenomen na schriftelijk overleg. Indien gebruiker heeft besloten om foutief bestelde goederen van koper terug te nemen, dan gebeurd dit met een tegoedbon of restitutie via bankrekening, en dan alleen voor de waarde van de goederen zonder verzendkosten

9. Speciaal voor koper bestelde goederen worden niet teruggenomen!

Artikel 12 Retour goederen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via autostrada@autostrada.tv. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals ondergoed.
 • Goederen die speciaal besteld zijn voor de klant kunnen niet retour worden gestuurd of geruild.
 • Speciaal vervaardigde producten met een waarde van meer dan €500.

Artikel 13 Garantie

1. Gebruiker staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde goederen wordt 3 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de koper aan Gebruiker een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Gebruiker. De koper zal al dan Gebruiker vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Gebruiker verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Gebruiker zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Gebruiker garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

6. Op slijtage onderdelen (remblokken, remschijven etc.) geldt geen garantie, behoudens het niet passen of een fabricagefout welke bij de montage wordt geconstateerd.

7. Voor goederen met een door andere dan Gebruiker bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

8. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

 • de koper de goederen heeft verwaarloosd
 • de koper wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Gebruiker zijn verricht
 • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorgoederen of onheilen.
 • het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
 • het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
 • indien de koper de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 • de goederen in wedstrijden zijn gebruikt

9. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 14 Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Gebruiker afgeleverde goederen aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsbeperking

1. Gebruiker, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

2. Onverminderd het vorenstaande is Gebruiker in ieder geval nimmer aansprakelijk:

 • wegens niet-, of niet tijdige levering;
 • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
 • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
 • indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
 • voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in gebruiker’s bedrijfsruimte bevinden;
 • voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

3. Indien Gebruiker in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Gebruiker slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

5. De koper zal Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Gebruiker.

6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16 Waarschuwing

1. Motor- / Autosport zijn extreem gevaarlijke sporten. Onze goederen geven geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. De koper is zich of dient bewust te zijn van dit gevaar.

2. Goederen bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg zijn daar dan niet voor goedgekeurd en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden.

3. De koper dient zich er zelf van te gewissen over de juiste toepassing en/of gebruik van de goederen.

Artikel 17 Niet-toerekenbare tekortkomingen

4. Gebruiker is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

5. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gebruiker alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6. Gebruiker heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Gebruiker is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gebruiker gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Gebruiker behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

7. Gebruiker heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 18 Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, goederen of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Gebruiker te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In de gevallen onder 2 genoemd, heeft Gebruiker het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Gebruiker is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen.

4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Gebruiker schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door gebruiker verrichte prestaties, en heeft Gebruiker onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 19 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gebruiker en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Gebruiker er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 20 Gedeeltelijke ongeldigheid

1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Gebruiker en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen